Algemene voorwaarden FeelGood Market

Algemene voorwaarden FeelGood Market

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door FeelGood Market georganiseerde evenementen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Aanmelding:

– Aanmeldingen gaan via het FeelGood Market inschrijfformulier. U kunt dit formulier opvragen via email.

– De organisatie selecteert haar deelnemers op grond van de door haar opgestelde selectiecriteria, hieronder beschreven.

– FeelGood Market selecteert op originaliteit, schoonheid, duurzaamheid, fairtrade, biologisch, ambachtelijkheid, kwaliteit, originaliteit, presentatie, sfeer en het zich onderscheiden van het algehele aanbod van de FeelGood Market.

– Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling van de factuur en een schriftelijke bevestiging van de organisatie.

– Met specifieke wensen wordt rekening gehouden. De organisatie kan echter niet garanderen dat betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Deelnemers kunnen deze op het inschrijfformulier aangeven.

– Indien u zich voor meerdere FeelGood Market data inschrijft bekijken wij per markt of deelname mogelijk is. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.

 

Betaling:

– Betaling vindt vooraf plaats dmv  een automatische Ideal betaling na inschrijving of een factuur.

– Bij hoge uitzondering kan betaling via overschrijving plaatsvinden. Dit kan alleen na goedkeuring van FeelGood Market en na ontvangst van een factuur. U dient het factuurnummer op uw overschrijving te vermelden alsmede de datum van de markt waarvoor u zich inschrijft.

– Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Bij betaling via overschrijving vragen wij u direct na ontvangst van de factuur te betalen. Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan uw deelname komen te vervallen.

-Voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige FeelGood Market tarief.

– Een kraam kan gedeeld worden mits de organisatie van de FeelGood Market daar toestemming voor geeft. Deze samenwerking geschiedt vervolgens volledig op eigen verantwoordelijkheid. Eventuele kostenverdeling dient u zelf onderling te regelen.

Annulering:

– Annulering dient schriftelijk of per mail, voorzien van datum en binnen het daarvoor aangegeven tijdsbestek te gebeuren. De standhouder ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

– Annuleren is gratis tot 15 dagen voor aanvang van de FeelGood Market.

– Bij annulering minder dan 15 werkdagen voor aanvang van de FeelGood Market wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 

Voorafgaand aan de markt

-Met aanmelding voor een van onze evenementen ga je automatisch akkoord met vermelding van je bedrijf of de naam waarmee je je hebt ingeschreven, op onze website en Sociale Media. Ook geef je toestemming om foto’s van je producten (van je website), alsmede foto’s die genomen worden tijdens het event van jou, je stand en je producten te gebruiken voor promotie doeleinden.

– Deelnemers van de FeelGood Market verkopen uitsluitend de artikelen die ze hebben aangegeven op het inschrijfformulier, dit om een goed gesorteerd aanbod van producten binnen de FeelGood Market te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeldt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen.

– De verkoop van drank voor directe consumptie is niet toegestaan mits daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de organisatie. Dit betreft alle soorten dranken zoals bier, wijn, fris, koffie, thee, chocolademelk, smoothies enzovoort. Overtreding hiervan kan leiden tot directe verwijdering van de FeelGood Market en een nader te bepalen boete.

– Indien u gaat bakken, braden, BBQ’n of roken dient u dit te vermelden op uw inschrijfformulier. Als de market binnen is dient u de dan geldende brandveiligheidsregels na te leven.

– Indien u geen gebruik wenst te maken van een kraam betaalt u evengoed het volledige FeelGood Market tarief voor een standplaats.

– Voor eigen verkoopwagens die een plek groter dan 4×2 meter nodig hebben gelden andere tarieven.

– Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.

– Het is niet toegestaan om van kraamplaats te ruilen zonder toestemming van de organisatie.

– De deelnemer draagt zelf zorg voor goede kwaliteit van de aangeboden koopwaar.

– De organisatie van FeelGood Market is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de standhouders aangeboden koopwaar en eventueel daaruit voortvloeiende consquenties.

– De Deelnemer zorgt voor een nette, verzorgde, gezellige en aantrekkelijke stand.

– Het is niet toegestaan illegale en/ of illegaal verkregen producten te verkopen op de FeelGood Market.

Stroomvoorziening:

– De FeelGood Market organisatie levert stroom indien dit noodzakelijk is voor de verkoop van uw product en na betaling van het extra stroom tarief.

– Indien u stroom wenst te gebruiken dient u dit bij inschrijving aan te geven of tenminste 2 weken (10 werkdagen )vooraf met daarbij vermeldt de benodigde hoeveelheid stroom. Tevens dient u de daarvoor bestemde factuur voortijdig betalen.

– U zorgt zelf voor een haspel of verlengsnoer van 25 meter en geschikte stekkers.

-De organisatie stelt per stroomboeking een stroompunt ter beschikking. Het is niet toegestaan meer dan 1 apparaat per stroompunt te gebruiken. Dit mede ivm overbelasting van het stroomnetwerk.

– Indien u gebruik wil maken van een eigen aggregaat dient u hiervoor schriftelijke toestemming te vragen van de organisatie.

Laden, lossen en parkeren

– Standhouders van de FeelGood Market kunnen lossen tijdens de vooraf aangeven opbouwtijden. Houd u aan de daarvoor aangegeven tijden en maak uw lostijd zo kort mogelijk.

– De organisatie zal deelnemers bij aankomst op lokatie naar hun kraam wijzen. Volg aub zijn/haar instructies op.

– Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. U dient zelf een parkeerplaats buiten de markt te zoeken. U kunt gebruikmaken van de parkeergarage of de gratis parkeerplaatsen in de aangrenzende buurt van het terrein.

– Het is ten strengste verboden over het gras te rijden.

– Deelnemers dienen stapvoets te rijden en op het asfalt blijven.

– Een half uur voor aanvang van de markt dient uw auto buiten het terrein te staan. Tijdens de FeelGood Market is de lokatie niet meer bereikbaar per auto.

Inrichten van uw stand:

– Kramen die zonder bericht van de huurder een half uur voor aanvang van de markt leeg blijven vervallen aan de FeelGood Market organisatie.

– Begin met inrichten van uw kraam nadat uw auto buiten het terrein is geparkeerd.

– Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan de kramen en voorzieningen op lokatie.

– Het gebruik van spijkers is niet toegestaan. Het gebruik van touw en plakband wel indien u het na afloop van de markt zelf verwijderd.

– Houd er rekening mee dat het weer in Nederland wisselvallig is en de zon helaas niet altijd schijnt. Zorg zelf voor voorzieningen en het aanbrengen hiervan bij eventueel slecht weer. Denk hierbij aan haringen, zeilen en scheerlijnen ter versteviging, maar ook een zeil als achterdoek en om eventueel op de grond te leggen om uw voorraad droog te houden.

– Kramen mogen niet verplaatst worden. Dit ook ivm de voorgeschreven calamiteiten-route van minimal 3,5 meter.

– De deelnemer houdt zich aan de voorgeschreven toegewezen standplaats. Het is niet toegestaan uw kraam hierbuiten uit te breiden tenzij daar vanuit de organisatie schriftelijk toestemming voor is gegeven.

– De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.

_ Horecaondernemers dienen zelf een vuilnisemmer met vuilniszak mee te nemen en zorg te dragen voor de afvoer van het verzamelde vuil.

Tijdens de Market/ het evenement:

– Deelnemers zijn mede- verantwoordelijk voor een gezellige, relaxte sfeer. Men behandelt elkaar, zowel mede- deelnemers als bezoekers, met vriendelijkheid en respect en probeert ten alle tijden ruzie te voorkomen.

– Aanwijzingen van de organisatie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag leidt tot uitsluiting van de markt, Restitutie van reeds betaalde marktgelden is dan niet mogelijk.

– Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.

Verkoop Food, Koken, Bakken en Braden

– Indien u gaat bakken en braden dient u in het bezit te zijn van een draagbaar blusmiddel.

– Het blusmiddels moet tenminste 1 keer per jaar door een gecertificeerde deskundige worden gekeurd en een aantoonbaar keurmerk hebben.

-Het blusmiddels moet ten alle tijden binnen handbereik zijn van de plaats waar u bakt en braad.

– Er moet een blusdeken aanwezig zijn.

-U draagt zelf alle verantwoordelijk en zorg voor een brandveilige situatie waarin u bakt. Let hierbij op een goede afstand t.o.v. brandbare koopwaar, bakvetten, parasols, luifels en zorg voor goed vastgeklemde zeilen en achterdoeken ( bij wind).

-Het gebruik van LPG is niet toegestaan.

-De apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar, brand-bestendig materiaal.

– De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moet aan alle daarvoor bestaande de eisen van de voedsel en Warenwet worden voldoen.

-Wanneer de aard van het werk het noodzakelijk maakt om voedsel met de handen aan te raken dient er een voorziening aanwezig te zijn om de handen te wassen. Denk hierbij aan een schone jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes en hygiënische handschoenen.

– Met betrekking tot het halen, brengen van voedsel dienen de voorschriften van de keuringsdienst van waren in acht genomen worden.

-Horecaondernemers dienen zelf een vuilnisemmer met vuilniszak mee te nemen en zorg te dragen voor de vervanging van vuilniszakken en de afvoer van het verzamelde vuil.

Schenken en verkopen van dranken

– Voor de verkoop en schenken van dranken dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de organisatie en dit tevens te vermelden op uw inschrijfformulier.

– Het is alleen toegestaan dranken te schenken mits daar door de organisatie toestemming voor is gegeven.

– Indien u alcohol schenkt dient één van de aanwezige kraamhouders minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van het diploma sociale hygiëne.

– Overtredingen van wet- en regelgeving met betrekking tot schenken of verkoop van alcoholische dranken, geconstateerd tijdens een door de bevoegde instanties uitgevoerde controle, hebben verwijdering van de markt tot gevolg. Eventuele boetes en andere sancties, opgelegd door de bevoegde instanties, komen geheel voor rekening van de overtreders. De FeelGood Market zal hiervan te allen tijde gevrijwaard blijven door de deelnemer die de overtreding begaan heeft. De FeelGood Market heeft het recht alle eventuele nadelige gevolgen zoals boetes en andere schades, die ontstaan als gevolg van een overtreding, te verhalen op de overtredende deelnemer.

Na afloop van de Market:

– Kramen mogen pas ontruimt worden na de eindtijd van de markt tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de organisatie van de FeelGood Market.

– Auto’s mogen het terrein pas oprijden na sluiting van de markt.

– Deelnemers ruimen alle uit hun verkoop voorkomende rommel en/ of vuilnis zelf op en laten hun kraam en zijn directe omgeving schoon en netjes achter. Vuilnis neemt iedere deelnemers zelf mee naar huis.

– Deelnemers dienen zelf hun vuilnis, ook lege flessen en karton, mee te nemen. Indien dit niet gebeurt kunnen wij een boete opleggen van minimaal € 50,.

– Uiterlijk een uur na afloop van de FeelGood Market dient uw kraam leeg te zijn.

Overige:

– De organisatie behoudt zich het recht om per FeelGood Market deelname te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

– Gebruik van de naam “FeelGood Market” is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR doeleinden, tenzij met toestemming van de FeelGood Market organisatie.

– De FeelGood Market organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de FeelGood Market op eigen risico.

– De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

– Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, gebouwen en groenvoorzieningen op het terrein. 

– De FeelGood Market kan op gene enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door onvoorziene omstandigheden, slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer een voucher die de deelnemer kan inzetten bij een Market naar keuze. Deze voucher blijft 2 jaar geldig. 

– Bij algehele afgelasting van de FeelGood Market op de dag van de market zelf vanwege weersomstandigheden, veiligheid of andere onvoorziene zaken is er geen restitutie van de inschrijfkosten.

-Bij algehele afgelasting van de FeelGood Market vanwege terreurdreiging, veiligheid of afgelastingen van hogerhand is er geen restitutie van de inschrijfkosten. 

– De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.

– Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. Deelname zonder WA verzekering is niet toegestaan.

– FeelGood Market organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.

– FeelGood Market organisatie zorgt voor goede publiciteit.

– FeelGood Market organisatie levert kramen van 2, 3 of 4 meter bij 1 meter met planken, en een zeil dak.

-De deelnemer zelf is verantwoordelijk om voorzieningen te treffen in geval van slecht weer. 

– De FeelGood Market organisatie zorgt voor toiletvoorzieningen.

– Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de FeelGood Market geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

– Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de FeelGood Market organisatie.

Brandveiligheid:

Als we binnen staan zijn er enkele extra regels mbt de brandveiligheid:

1.Er mogen alleen partytenten worden gebruikt die aantoonbaar onbrandbaar of brandvertragend behandeld zijn.

2.Er mag niet meer op gas gebakken en gekookt worden als we binnen staan.

3.Voertuigen die binnen staan mogen maximaal 1 liter brandstof in de tank hebben ( je moet het dus af kunnen tappen) en de accu moet losgekoppeld zijn.

Overtreding van deze regels kan een boete van 1500 euro betekenen aangezien dat de kosten zijn voor het proces verbaal die wij door zullen berekenen aan degene die de overtreding gemaakt heeft.

 

Gedachtengoed

Het is niet toegestaan om de naam FeelGood Market en/of het gedachtengoed en concept van de FeelGood Market te gebruiken voor eigen doeleinden.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.feelgoodmarket.nl/algemene-voorwaarden-feelgood-market/